ESG regnskab

18. oktober 2023

ESG – En dybdegående introduktion

EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) har strammet kravene til ESG rapportering, og dermed også kravene til virksomheders indflydelse på deres omgivelser og miljøet. De nye ESG krav kommer i kølvandet på, at vi ikke er nær så langt i vores klimamål som håbet, og de har til formål at fremskynde hurtigere forandringer til en mere bæredygtig og cirkulær global økonomi. Vi giver her en dybdegående introduktion til begrebet ESG, samt hvorfor stramningerne er blevet vedtaget og hvordan man som virksomhed kan gribe situationen an. Men lad os først starte med en afklaring:

Hvad er ESG?

ESG, som står for Environmental, Social, and Governance, er en nøglekomponent inden for bæredygtig forretningspraksis og rapportering. Dette begreb går ud over blot at være en akronym og repræsenterer en omfattende ramme, der er udviklet til at evaluere og forstå, hvordan virksomheder opererer og påvirker deres omgivelser på de tre afgørende områder: Environmental (Miljø), Social og Governance (Styring).

Environmental (Miljø):

Den første dimension af ESG, miljø, fokuserer på virksomheders indvirkning på det naturlige miljø. Dette omfatter deres handlinger og politikker vedrørende klimaforandringer, ressourceforvaltning, energieffektivitet og affaldshåndtering. Virksomheder, der prioriterer miljømæssige hensyn, søger at minimere deres negative påvirkning af økosystemet og samtidig maksimere bæredygtigheden.

Social:

Den sociale dimension af ESG undersøger, hvordan en virksomhed påvirker mennesker og samfundet omkring dem. Dette område omfatter aspekter som arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed og inklusion, arbejdsforhold, sundheds- og sikkerhedsstandarder og engagement i lokalsamfund. Virksomheder, der fremmer sociale hensyn, arbejder på at skabe et retfærdigt og inkluderende arbejdsmiljø samt at støtte samfundet, hvor de opererer.

Governance (Styring):

Governance-dimensionen af ESG handler om måden, hvorpå en virksomhed styres og ledes. Dette inkluderer aspekter som virksomhedens bestyrelsesstruktur, etik og integritet, gennemsigtighed i beslutningstagning og overholdelse af lovgivning og standarder. En sund styring bidrager til tillid og ansvarlighed i virksomhedsledelsen og styrker dens langsigtet holdbarhed.

Hvad er GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol)?

GHG-protokollen er udviklet af World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og er et vigtigt redskab til at hjælpe organisationer med at forstå, kvantificere og rapportere deres klimapåvirkning. GHG-protokollen opdeler klimapåvirkningen i tre scopes eller kategorier:

Scope 1 (Direkte udledninger):

Dette omfatter de direkte drivhusgasemissioner, der stammer fra kilder og aktiviteter, der er direkte kontrolleret af en organisation. Dette kan omfatte forbrænding af brændstoffer i virksomhedens egne faciliteter, processer og køretøjer samt udledninger fra industrielle processer.

Scope 2 (Indirekte energirelaterede udledninger):

Dette omfatter indirekte udledninger, der opstår som følge af produktion af den elektricitet, varme eller køling, som en organisation køber fra tredjeparter. Med andre ord er det de udledninger, der genereres uden for organisationens grænser, men som er relateret til den energi, de bruger.

Scope 3 (Øvrige indirekte udledninger):

Dette omfatter alle andre indirekte drivhusgasemissioner, der stammer fra organisationens aktiviteter, men som ikke er omfattet af scope 2. Dette kan omfatte leverandørers udledninger, affaldshåndtering, transport af medarbejdere, produkters livscyklusudledninger og mere. Scope 3-udledninger er normalt de mest omfattende og komplekse at vurdere, da de kræver data fra forskellige kilder i hele forsyningskæden.

Billede af grøn skov
Illustration af Earth Overshoot Day 2023

Hvorfor nye ESG krav netop nu?

De strammere ESG krav skyldes, at vi er bagud i klimakampen i forhold til Paris-aftalen indgået mellem 196 lande i 2016. Formålet med Paris-aftalen er at bekæmpe klimaændringer ved at begrænse den globale opvarmning til “godt under” 2 grader Celsius over det førindustrielle niveau og stræbe efter at begrænse opvarmningen til 1,5 grader Celsius. Selvom målet om 1,5 grader ikke er umuligt at nå, er der et stort behov for at intensivere bestræbelsen for at reducere drivhusgasemissioner. Kigger man på indekset, Earth Overshoot Day, får man en meget god indikation af, hvor langt vi er fra målet.

Earth Overshoot Day 2023

Earth Overshoot Day er den dato på kalenderåret, hvor menneskeheden har brugt mere naturressourcer og produceret mere affald, end jorden kan fornye eller absorbere på ét år. Dette indebærer, at menneskeheden i resten af året “overskrider” Jorden’s økologiske kapacitet, og vi begynder at tære på fremtidige generationers ressourcer. For 2023 ramte vi Earth Overshoot Day den 2. august, hvilket betyder at vi bruger de fremtidige generationers ressourcer de resterende 5 måneder af 2023.

ESG i Danmark – Vi er ikke et grønt forbillede

Selvom klimapolitik fylder en del i mediebilledet, blandt virksomheders strategier og i politiske kampagner, så er faktum, at vi i Danmark ikke kan kalde os for et grønt forbillede. I hvert fald ikke, hvis vi kigger på Danmarks Earth Overshoot Day. I 2023 ramte vi dagen den 28. marts, og vi klarer os derfor langt dårligere end de fleste andre nationer. Her på billedet ses, hvordan Danmark er placeret i forhold til andre nationer.

Earth Overshoot Day lande

Hvad er de helt konkrete mål for direktivet? (CSRD)

Direktivets helt store mål er at fremskynde den miljømæssige udvikling i en positiv retning, og ændre den negative kurve, vi desværre har oplevet de seneste mange år. Med den udvidede form for ESG rapportering er direktivets mål:

Rapporteringsregler

At styrke og harmonisere de eksisterende regler vedr. ikke-finansiel (bæredygtighed) rapportering.

Sammenlignelighed

At sikre sammenlignelighed af virksomhedernes bæredygtighedsrapportering og højne kvaliteten af disse.

Transparens

At forbedre transparensen af virksomhedens bæredygtighedsindsats, så investorer og andre interessenter har adgang til viden om investeringsrisici og -muligheder.

Grøn fremgang

At fremme forandringer mod en bæredygtig, kulstoffattig og cirkulær økonomi.

Earth Overshoot Lande

ESG rapportering og ESG strategi – Hvordan påvirker det din virksomhed?

De nye europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering markerer et vigtigt skridt i retning af mere gennemsigtighed og harmonisering inden for virksomheders rapportering om deres bæredygtighedsindsats. Disse standarder er designet til at give interessenter og investorer en mere omfattende forståelse af virksomheders bæredygtighedsstrategier og resultater. Standarderne omfatter tre centrale områder:

 • Ledelsesprocesser, strategi og forretningsmodel, herunder virksomhedens overordnede tilgang til bæredygtighed i deres kerneforretning.
 • Politikker og handlingsplaner til at identificere, vurdere og styre væsentlige bæredygtighedsemner.
 • Præstationsmålinger i form af data om CO2-udledning, affaldsreduktion samt sociale indvirkninger. Derudover virksomhedens målsætning, og hvordan den planlægger at forbedre sit aftryk på omverdenen.

Udfordringer og muligheder i virksomhedens ESG strategi

Som virksomhed, kan man møde udfordringer med de nye standarder. Men der er bestemt også en række muligheder, hvor man med den rigtige ESG strategi, kan tilføre stor værdi til forretningen. Herunder ses nogle af de udfordringer og muligheder man som virksomhed står overfor.

Risici:

 • Nye forbud og krav (F.eks grønne afgifter)
 • Nye rapporteringskrav om CO2-udledning
 • Ændret forbrugerefterspørgsel (F.eks. solenergi)
 • Nye og skærpede B2B krav (F.eks. virksomheder der stiller grønne krav til leverandører)

Muligheder:

 • Stigende efterspørgsel på grønne løsninger
 • Implementering af vedvarende energikilder (F.eks. solenergi)
 • Stigning i værdi af energioptimerede bygninger
 • Bedre omdømme til virksomheden
 • Konkurrencefordele og nye markeder

ESG krav går hånd i hånd med solenergi

I den globale overgang til bæredygtig energi spiller solenergi og solceller en afgørende rolle. Disse teknologier ikke kun reducerer CO2-udledninger og afhængigheden af fossile brændstoffer, men de kan også integreres i en virksomheds ESG-strategi på flere måder.

Solenergi er kendt for sin minimale miljøpåvirkning sammenlignet med fossile brændstoffer. Solceller producerer ren elektricitet uden luftforurening, vandforbrug eller farligt affald. Ved at investere i solenergi reducerer din virksomhed sin kulstofaftryk og bidrager til at bremse klimaforandringerne.

At inkorporere solenergi og solceller i din virksomheds ESG initiativer er ikke kun en smart forretningsbeslutning, det er også en investering i en renere og mere bæredygtig fremtid. Ved at omfavne solenergi som en del af din ESG strategi kan din virksomhed nyde fordelene af lavere miljømæssig påvirkning, positive sociale konsekvenser og forbedret governance, samtidig med at den positionerer sig som en leder inden for bæredygtig forretning.

Sorte solceller som opfylder ESG krav

Hvordan er din virksomhed omfattet af de nye ESG krav?

De første udkast til den nye ESG lovgivning blev offentliggjort i november 2022 og i juni 2023 udkom en større forklaring på de nye standarder. Det ændrer måden hvorpå virksomheder skal lave rapportering på, men det er også forskelligt, hvordan man som virksomhed skal forholde sig til de nye ESG krav. Dette er, hvem der er omfattet af de nye bæredygtighedsrapporteringskrav:

Store virksomheder (+500 ansatte):

Disse virksomheder skal allerede begynde at rapportere i forbindelse med regnskabsåret, der starter i 2024. Det vil sige, at de større virksomheder allerede nu, møder den nye virkelighed omkring ESG rapportering.

Andre store virksomheder:

For virksomheder, der ikke opfylder betingelsen om over 500 ansatte, vil de blive omfattet i året 2025, hvis de overskrider mindst to ud af tre kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår. De tre kriterier omfatter:

 • Balancesum på 156 millioner kr.,
 • Nettoomsætning på 313 millioner kr.
 • Over 250 ansatte.

Børsnoterede SMV’er:

Disse mindre virksomheder vil have en senere startdato og vil først skulle begynde at rapportere for regnskabsåret, der starter i 2026. De har dog mulighed for at undlade at rapportere indtil 2028, hvis de ønsker det, men dette kan ikke anbefales. Det offentlige, børsnoterede selskaber og investorer stiller nemlig allerede ESG krav, og i værste tilfælde kan det betyde, at man som virksomhed bliver fravalgt hvis ikke man viser tydelige ESG initiativer.

Tabel over hvem der går mest op i ESG strategier

ESG krav kommer fra både forbruger, virksomheder og regeringen

I dag stilles der øgede krav til virksomhedens bæredygtighed, og virksomheder er under et større pres for at imødekomme disse krav. I en undersøgelse fra 2021 lavet af Dansk Industri, har en række virksomheder svaret på, hvilke grupper der stiller de største krav til deres bæredygtighed. Resultaterne viser, at langt de største krav stilles fra virksomhedskunder (75%), herefter offentlige kunder (38%), investorer (28%), forbrugere (26%) og egne medarbejdere (24%).

Virksomheder der formår at imødekomme kravene har en konkurrencefordel

Virksomheder, der formår at imødekomme og endda overgå disse bæredygtighedskrav, kan opnå en betydelig konkurrencefordel. De kan appellere til flere kunder, investorer og medarbejdere, som værdsætter bæredygtighed og foretrækker virksomheder, der tager ansvar for deres miljømæssige og sociale påvirkninger.

Mange markeder og sektorer kræver nu bæredygtighedscertificeringer eller beviser på bæredygtig praksis for at deltage. Virksomheder, der investerer i bæredygtighed, har lettere adgang til disse markeder og mulighed for at udvide deres kundebase.

Med andre ord, vil din forretning have en større konkurrencefordel over kunder, investorer og medarbejdere, hvis den formår at opfylde ESG kravene bedre end konkurrenterne.

Opsætning af solceller
Klimakompasset til ESG rapportering

Brug Klimakompasset som hjælpeværktøj til din ESG strategi

Klimakompasset giver din virksomhed mulighed for at forstå og rapportere dens indvirkning på miljøet og tage konkrete skridt mod en mere bæredygtig drift. Det er et værdifuldt værktøj i arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser og fremme bæredygtighed.

Få et overblik over jeres udledning af drivhusgasser, og se en opgørelse af virksomhedens generelle klimabelastning. Brug indsigten til at vurdere, hvordan forskellige tiltag kan påvirke jeres klimaaftryk. I bund og grund et rigtig godt værktøj til at vurdere og udvælge jeres ESG strategi let og overskueligt.

Gå til Klimakompasset her.

En god ESG strategi bidrager til de 17 verdensmål

De 17 verdensmål, også kendt som Verdensmålene eller FN’s Bæredygtighedsmål, er en global dagsorden for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FN’s medlemslande i 2015 som en del af Agenda 2030. Disse mål er designet til at tackle nogle af verdens mest presserende udfordringer og skabe en mere retfærdig, fredelig og bæredygtig fremtid. Selvom det på et forretningsmæssigt plan, kan give en fordel at have en bundsolid ESG strategi, så er Verdensmålene selvfølgelig ikke lavet med henblik på at tjene penge, men på at gøre en forskel på vores omgivelser. På et virksomhedsniveau, er især mål 7 til 12 relevante, da det er her, hvor virksomheder selv kan gå ind og gøre en forskel. De består af følgende mål:

 • Bæredygtig energi
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Industri, innovation og infrastruktur
 • Mindre ulighed
 • Bæredugtige byer og lokalsamfund
 • Ansvarlig forbrug og produktion
FNs verdensmal
ESG initiativ med solceller

Opnå miljø-principperne med solenergi

Solenergi er én af flere naturlige energiformer, som kan hjælpe din virksomhed med at opfylde miljø-principperne fra UN Global Compact. At skifte fra tunge brændstoffer til naturlig energi, vil bidrage positivt til følgende principper inden for miljø-kategorien:

 • Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og
 • Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
 • Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Aasted – Eksempel på klimaregnskab og ESG strategi

Den danske virksomhed Aasted, som producerer en bred vifte af maskiner og udstyr til chokoladeindustrien, er en af de virksomheder som har aflagt en strategi ud fra de nye ESG krav. Hvis vi fokuserer på Score 1 og Scope to, har de stillet følgende kriterier for målingerne:

Scope 1. = Forbrug af

 • Naturgas
 • Flaskegas brugt i produktionen
 • Benzin til firmabiler
 • Hver med deres emissionsfaktorer

Scope 2. = Elforbrug

 • Lokationsbaseret – faktor fra Energinet.dk’s miljødeklaration
 • Markedsbaseret – aktor fra Energinet.dk’s generelle deklaration

Deres ESG strategi og målsætning kan ses her:

Aasted ESG strategi