CO2 afgift i Danmark

15. november 2023

Ny CO2 afgift lander i 2025

I en politisk aftale har den danske regering defineret de overordnede retningslinjer for implementeringen af en ny CO2 afgift, planlagt til at træde i kraft fra 2025. Baggrunden for indførelsen af denne nye CO2 afgift er forankret i erkendelsen af, at mere drastiske foranstaltninger er nødvendige for at imødekomme klimamålene for 2030. Ved at pålægge en CO2 afgift søger regeringen ikke kun at skabe økonomiske incitamenter for virksomheder og borgere til at reducere deres kulstofaftryk, men også at generere midler, der kan investeres direkte i bæredygtige teknologier og initiativer.

Hvad er CO2 afgift?

CO2-afgift er en økonomisk mekanisme, hvor virksomheder og i visse tilfælde borgere pålægges en afgift baseret på mængden af ​​kuldioxid (CO2) eller andre drivhusgasser, de udleder i forbindelse med deres aktiviteter. Formålet med CO2-afgifter er at internalisere de miljømæssige omkostninger ved udledning af drivhusgasser, hvilket betyder, at forurenerne betaler for den skade, de forvolder på miljøet.

CO2-afgifter tjener ikke kun som en økonomisk reguleringsmekanisme, men også som en metode til at generere midler, der kan investeres i bæredygtige projekter og initiativer. Denne dualitet gør CO2-afgifter til en integreret del af globale bestræbelser på at opnå en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid.

CO2 fra virksomhed
Grøn virksomhed uden CO2

En mere ambitiøs model for CO2 afgiften

Aftaleparterne har samlet sig omkring en højere og mere ensartet CO2-afgiftsmodel, der sigter mod at skabe incitamenter for CO2-reduktion på tværs af forskellige sektorer og brændsler. Den differentierede tilgang for ikke-kvoteomfattede virksomheder, kvoteomfattede virksomheder og mineralogiske processer afspejler regeringens ønske om en retfærdig byrdefordeling.

Denne nye tilgang stræber ikke blot efter at pålægge økonomiske byrder, men skaber også en dynamisk ramme for at inspirere CO2-reduktioner på tværs af forskellige sektorer og brændsler.

Hvem skal betale CO2-afgift?

I hjertet af den ambitiøse CO2-afgiftsreform står det kritiske spørgsmål om, hvem der skal påtage sig byrden af denne nye økonomiske mekanisme. Den differentierede tilgang til afgiftsniveauer, der er udformet specifikt for forskellige virksomheder og sektorer, tegner et klart billede af regeringens bestræbelser på at skabe retfærdige rammer og ansvarliggøre dem, der har større miljømæssig indvirkning.

Skema over hvem der skal betale CO2 afgift

Afgiftniveauer og betydning for virksomheder

I kernen af den nyligt annoncerede CO2-afgiftsreform i Danmark ligger en nøje udformet strategi for afgiftsniveauer, der søger at balancere CO2-reduktion med hensyn til virksomhedernes behov og forudsigelighed. For ikke-kvoteomfattede virksomheder er afgiftsniveauet fastsat til at stige fra 350 kr. per ton CO2 i 2025 til 750 kr. per ton CO2 i 2030, hvilket markerer en gradvis stigning over tid. Kvoteomfattede virksomheder og dem med mineralogiske processer oplever differentierede afgiftsniveauer for at imødekomme forskellige sektorspecifikke krav.

En differentieret strategi som tager højde for forskelle

Den differentierede tilgang til afgiftsniveauerne er ikke blot et teknisk aspekt af reformen; det er en strategisk beslutning, der tager højde for diversiteten i erhvervslivet og de unikke udfordringer, hver sektor står over for. For ikke-kvoteomfattede virksomheder er stigningen i afgiften planlagt over en periode på fem år, hvilket giver dem tid til at tilpasse sig og implementere CO2-reducerende foranstaltninger uden pludselige økonomiske stød.

Dette valg er motiveret af ønsket om at skabe forudsigelighed for virksomhederne, så de kan planlægge deres budgetter og strategier med klarhed.

Grøn virksomhed set fra oven

Sikkerhed med bundpris for CO2 afgift

For at sikre opnåelse af ønskede CO2-reduktioner indføres en innovativ sikkerhedsforanstaltning – en bundpris for CO2-afgiften. Dette træder i kraft, hvis EU’s kvotehandelsmarked ikke lever op til forventningerne, og sikrer stabilitet i miljømæssige tiltag.

Formålet med den indførte bundpris er at tjene som en garanti for, at de ønskede CO2-reduktioner opnås, selv i tilfælde af eventuelle uforudsete udfordringer på EU’s kvotehandelsmarked. Dette udtrykker en tilgang, hvor man erkender, at markedssvingninger kan påvirke incitamenterne for CO2-reduktioner. Ved at fastsætte en bundpris sikrer regeringen en større sikkerhed for at målene bliver opfyldt.

Lempelser af elafgifter gavner private og specifikke virksomheder

Reformen bringer ikke kun ændringer i CO2-afgifterne, men markerer også en afgørende omstrukturering af energiafgifterne på fossile brændsler, med en særlig indvirkning på den almindelige elafgift. Dette strategiske skift forventes at gavne private forbrugere og ikke-momsregistrerede virksomheder og demonstrerer en målrettet indsats for at fremme bæredygtighed på tværs af forskellige sektorer.

Som en integreret del af reformen omlægges energiafgifterne på fossile brændsler til en samlet CO2-afgift fra 2025. Denne omlægning indikerer ikke kun en ændring i afgiftsstrukturen, men repræsenterer også et skifte mod en mere direkte sammenhæng mellem energiforbrug og miljøpåvirkning. Ved at fokusere på CO2-afgifter gives incitamenter til at reducere brugen af fossile brændsler og fremme overgangen til grønnere alternativer.

Hus med solceller
Solen skinner på gult hus med solceller

Gradvis nedsættelse af elafgifter

En væsentlig del af reformen er den gradvise nedsættelse af den almindelige elafgift frem til 2030. Denne strategi er ikke blot en økonomisk lettelse, men en målrettet foranstaltning for at gøre bæredygtig energi mere overkommelig for private forbrugere og ikke-momsregistrerede virksomheder. Ved at reducere økonomiske barrierer skabes der en platform for bredere adgang til grøn energi og fremmer samtidig en bredere klimabevidsthed.

  • Forslag om gradvis nedsættelse af den almindelige elafgift frem til 2030.
  • Nedsættelse på 14 øre pr. kWh fra 1. juli 2022.
  • Yderligere nedsættelse med 2 øre pr. kWh (totalt 16 øre) i 2024-2029.
  • Endelig nedsættelse med 1 øre pr. kWh (totalt 17 øre) fra 2030.
  • Konkret betyder det, at elafgiften reduceres fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh fra 1. juli 2022.

Støtte til virksomheders grønne omstilling

Regeringen intensiverer ligeledes sit engagement i grøn omstilling, hvor to nøgleinitiativer, et grønt investeringsvindue og en fond til grøn omstilling, bliver bærende søjler i støtten til virksomheder, der investerer i bæredygtige teknologier. Disse tiltag er skræddersyet til at tackle udfordringer i omstillingsprocessen og fremme Danmarks position inden for grønne forretningsmetoder.

Det grønne investeringsvindue

Det nyindførte grønne investeringsvindue demonstrerer regeringens ønske om at skabe en positiv forandring ved at tilskynde til grønne investeringer i erhvervslivet. Dette initiativ, inspireret af tidligere vellykkede modeller, har til formål at fungere som en økonomisk drivkraft for virksomheder, der vælger bæredygtige teknologier og processer.

Fond til grøn omstilling

Regeringen tager yderligere skridt ved at etablere en fond til grøn omstilling, der afsætter 7 mia. kr. frem mod 2030. Fondens midler prioriteres til specifikke områder for at sikre maksimal effekt og omfatter omstillingsstøtte til virksomheder, målrettet støtte til fiskerierhvervet, støtte til gartnerier samt en pulje til fangst og lagring af CO2.

7 mia. kr. fordelt frem mod 2030, herunder 2 mia. kr. til omstillingsstøtte, 350 mio. kr. til fiskerierhvervet, 145 mio. kr. til gartnerier, 2.975 mio. kr. til CCS og 200 mio. kr. til grøn efteruddannelse og opkvalificering.

Solcellernes rolle i den grønne omstilling

I lyset af de kommende CO2-afgifter i Danmark stiger interessen for bæredygtige energiløsninger, og solceller træder frem som et centralt aktiverende element i den grønne omstilling. Med regeringens fokus på at nedbringe CO2-udledningen og opmuntre virksomheder og private til at vedtage mere bæredygtige energiproduktionsmetoder, bliver solcelleteknologi et afgørende bidrag.

Solceller tilbyder en ren og vedvarende energikilde, der ikke kun hjælper med at reducere CO2-udledningen, men også kan fungere som en økonomisk fordelagtig investering. Ved at producere elektricitet fra solens stråler bidrager solceller direkte til at mindske afhængigheden af konventionelle energikilder, der ofte er knyttet til højere CO2-afgifter.

Den kommende ændring i elafgifterne, der sætter fokus på grøn omstilling, gør solceller endnu mere attraktive. Ved at producere egen elektricitet kan både private husholdninger og virksomheder reducere deres CO2-aftryk og potentielt nyde godt af lavere afgifter. Solceller positionerer sig dermed som en dobbeltgevinst, der ikke kun gavner miljøet, men også økonomien.

Stor virksomhed med solceller
Solceller på bygning

CO2 afgifter og ESG krav

De nye CO2-krav og ESG (Environmental, Social, and Governance) krav spiller sammen på flere niveauer, da begge initiativer er rettet mod at fremme bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd. Sammenfattende er integrationen af CO2-krav og ESG-krav afgørende for virksomheders evne til at opfylde stadig mere komplekse forventninger fra investorer, forbrugere og samfundet som helhed. Virksomheder, der proaktivt arbejder på at reducere deres miljøpåvirkning og forbedre deres ESG-præstationer, er bedre rustet til at imødekomme fremtidige udfordringer og udnytte nye muligheder på en bæredygtig måde.